Hip fracture and risk of acute myocardial infarction: A nationwide study

Chia Hung Chiang, Chia Jen Liu, Ping Jen Chen, Chin Chou Huang, Chien Yi Hsu, Zu Yin Chen, Wan Leong Chan, Po Hsun Huang, Tzeng Ji Chen, Chia Min Chung, Shing Jong Lin, Jaw Wen Chen, Hsin Bang Leu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

37 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Hip fracture and risk of acute myocardial infarction: A nationwide study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences