Highly sensitive/selective 3D nanostructured immunoparticle-based interface on a multichannel sensor array for detecting amyloid-beta in Alzheimer's disease

Ta Chung Liu, Yi Chao Lee, Chiung Yuan Ko, Ren Shyan Liu, Chien Chih Ke, Yu Chun Lo, Pei Sung Hong, Chao Yi Chu, Ching Wen Chang, Pu Wei Wu, You Yin Chen, San Yuan Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

19 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Highly sensitive/selective 3D nanostructured immunoparticle-based interface on a multichannel sensor array for detecting amyloid-beta in Alzheimer's disease」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences