Highly bioavailable silibinin nanoparticles inhibit HCV infection

Ching Hsuan Liu, Chun Ching Lin, Wen Chan Hsu, Chueh Yao Chung, Chih Chan Lin, Alagie Jassey, Shun Pang Chang, Chen Jei Tai, Cheng Jeng Tai, Justin Shields, Christopher D. Richardson, Ming Hong Yen, D. Lorne J. Tyrrell, Liang Tzung Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

24 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Highly bioavailable silibinin nanoparticles inhibit HCV infection」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences