Higher-order sensorimotor circuit of the brain's global network supports human consciousness

Pengmin Qin, Xuehai Wu, Changwei Wu, Hang Wu, Jun Zhang, Zirui Huang, Xuchu Weng, Di Zang, Zengxin Qi, Weijun Tang, Tanikawa Hiromi, Jiaxing Tan, Sean Tanabe, Stuart Fogel, Anthony G. Hudetz, Yihong Yang, Emmanuel A. Stamatakis, Ying Mao, Georg Northoff

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Higher-order sensorimotor circuit of the brain's global network supports human consciousness」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences