High sensitivity C Reactive Protein (hsCRP) in adolescent and young adult patients with history of kawasaki disease

Yung Chuan Chen, Ching Tsuen Shen, Nan Koong Wang, Yi Ling Huang, Hsin Hui Chiu, Chun An Chen, Shuenn Nan Chiu, Ming Tai Lin, Jou Kou Wang, Mei Hwan Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「High sensitivity C Reactive Protein (hsCRP) in adolescent and young adult patients with history of kawasaki disease」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences