Heteronemin induces anti-Proliferation in cholangiocarcinoma cells via inhibiting TGF-β pathway

Hung Yun Lin, Shu Leei Tey, Yih Ho, Yung Tang Chin, Kuan Wang, Jacqueline Whang-Peng, Ya Jung Shih, Yi Ru Chen, Yung Ning Yang, Yu Cheng Chen, Yi Chang Liu, Heng Yuan Tang, Yu Chen SH Yang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Heteronemin induces anti-Proliferation in cholangiocarcinoma cells via inhibiting TGF-β pathway」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds