Hepatocellular carcinoma: Nomograms based on the albumin-bilirubin grade to assess the outcomes of radiofrequency ablation

Wei Yu Kao, Chien Wei Su, Yi You Chiou, Nai Chi Chiu, Chien An Liu, Kuan Chieh Fang, Teh Ia Huo, Yi Hsiang Huang, Chun Chao Chang, Ming Chih Hou, Han Chieh Lin, Jaw Ching Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

56 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Hepatocellular carcinoma: Nomograms based on the albumin-bilirubin grade to assess the outcomes of radiofrequency ablation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences