Hepatoblastoma incidence in Taiwan: A population-based study

Giun Yi Hung, Li Yih Lin, Ting Yen Yu, Chih Ying Lee, Hsiu Ju Yen, Jiun Lin Horng

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Hepatoblastoma incidence in Taiwan: A population-based study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences