Hepatitis B surface antigen confirmatory testing for diagnosis of hepatitis b virus infection in Taiwan

Fang Yeh Chu, Fu Hsiung Su, Shu Hsing Cheng, Yu Shiang Lin, Chung Yi Li, Chih Ching Chien, Yu Cheng Lin, Shuo Ya Chiang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Hepatitis B surface antigen confirmatory testing for diagnosis of hepatitis b virus infection in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences