Guidelines for the management of community-acquired pneumonia in children

Ping Ing Lee, Cheng Hsun Chiu, Po Yen Chen, Chin Yun Lee, Tzou Yien Lin, Frank Leigh Lu, Li Min Huang, Wu Shiun Hsieh, Ren Bin Tang, Wen Jue Soong, Chih Chien Wang, Fu Yuan Huang, Rey In Lien, Yhu Chering Huang, Kin Sun Wong, Ching Chuan Liu, Kao Pin Hwang, Yung Zen Lin

研究成果: 雜誌貢獻回顧型文獻同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)167-180
頁數14
期刊Acta Paediatrica Taiwanica
48
發行號4
出版狀態已發佈 - 7月 2007
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 兒科、圍產兒和兒童健康

引用此