GIT1 promotes lung cancer cell metastasis through modulating Rac1/Cdc42 activity and is associated with poor prognosis

Jeng Shou Chang, Chia Yi Su, Wen Hsuan Yu, Wei Jiunn Lee, Yu Peng Liu, Tsung Ching Lai, Yi Hua Jan, Yi Fang Yang, Chia Ning Shen, Jin Yuh Shew, Jean Lu, Chih Jen Yang, Ming Shyan Huang, Pei Jung Lu, Yuan Feng Lin, Min Liang Kuo, Kuo Tai Hua, Michael Hsiao

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

35 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「GIT1 promotes lung cancer cell metastasis through modulating Rac1/Cdc42 activity and is associated with poor prognosis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences