Get with the guidelines-stroke performance indicators: Surveillance of Stroke Care in the Taiwan Stroke Registry: Get with the guidelines-stroke in Taiwan

Fang-I Hsieh, Li-Ming Lien, Sien Tsong Chen, Chyi-Huey Bai, Mu Chien Sun, Hung Pin Tseng, Yu Wei Chen, Chih Hung Chen, Jiann Shing Jeng, Song Yen Tsai, Huey-Juan Lin, Chung Hsiang Liu, Yuk Keung Lo, Han Jung Chen, H. C. Chiu, Ming Liang Lai, Ruey Tay Lin, Ming Hui Sun, Bak Sau Yip, Hung-Yi ChiouChung-Yi Hsu, Chaur-Jong Hu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

192 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Get with the guidelines-stroke performance indicators: Surveillance of Stroke Care in the Taiwan Stroke Registry: Get with the guidelines-stroke in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences