Genome-wide screening identifies a KCNIP1 copy number variant as a genetic predictor for atrial fibrillation

Chia Ti Tsai, Chia Shan Hsieh, Sheng Nan Chang, Eric Y. Chuang, Kwo Chang Ueng, Chin Feng Tsai, Tsung Hsien Lin, Cho Kai Wu, Jen Kuang Lee, Lian Yu Lin, Yi Chih Wang, Chih Chieh Yu, Ling Ping Lai, Chuen Den Tseng, Juey Jen Hwang, Fu Tien Chiang, Jiunn Lee Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

23 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Genome-wide screening identifies a KCNIP1 copy number variant as a genetic predictor for atrial fibrillation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds