Genetic variants in PLCB4/PLCB1 as susceptibility loci for coronary artery aneurysm formation in Kawasaki disease in Han Chinese in Taiwan

Ying Ju Lin, Jeng Sheng Chang, Xiang Liu, Hsinyi Tsang, Wen Kuei Chien, Jin Hua Chen, Hsin Yang Hsieh, Kai Chung Hsueh, Yi Tzone Shiao, Ju Pi Li, Cheng Wen Lin, Chih Ho Lai, Jer Yuarn Wu, Chien Hsiun Chen, Jaung Geng Lin, Ting Hsu Lin, Chiu Chu Liao, Shao Mei Huang, Yu Ching Lan, Tsung Jung HoWen Miin Liang, Yi Chun Yeh, Jung Chun Lin, Fuu Jen Tsai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

23 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Genetic variants in PLCB4/PLCB1 as susceptibility loci for coronary artery aneurysm formation in Kawasaki disease in Han Chinese in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences