Genetic variants in MAPK10 modify renal cell carcinoma susceptibility and clinical outcomes

Yuan Chin Tsai, Chao Yuan Huang, Yu Mei Hsueh, Yu Ching Fan, Yu Cin Fong, Shu Pin Huang, Jiun Hung Geng, Lih Chyang Chen, Te Ling Lu, Bo Ying Bao

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Genetic variants in MAPK10 modify renal cell carcinoma susceptibility and clinical outcomes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds