Genetic polymorphisms of the angiotensin II type 1 receptor gene and diastolic heart failure

Cho Kai Wu, Chia Ti Tsai, Yi Cheng Chang, Jing Ling Luo, Yi Chih Wang, Juey Jen Hwang, Jiunn Lee Lin, Chuen Den Tseng, Fu Tien Chiang

研究成果: 雜誌貢獻文章

56 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Genetic polymorphisms of the angiotensin II type 1 receptor gene and diastolic heart failure」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences