Genetic polymorphism of the interferon-γ gene in cervical carcinogenesis

Hung Cheng Lai, Cheng Chang Chang, Ya Wen Lin, Su Feng Chen, Mu Hsien Yu, Shin Nieh, Ta Wei Chu, Tang Yuan Chu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

29 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Genetic polymorphism of the interferon-γ gene in cervical carcinogenesis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences