Genetic loci determining total immunoglobulin E levels from birth through adulthood

Tsung Chieh Yao, Ren Hua Chung, Chung Yen Lin, Pei Chien Tsai, Wei Chiao Chang, Kuo Wei Yeh, Ming Han Tsai, Sui Ling Liao, Man Chin Hua, Shen Hao Lai, Li Chen Chen, Su Wei Chang, Ya Wen Yu, Jing Ya Hsu, Su Ching Chang, Wen Chih Cheng, Donglei Hu, Xiumei Hong, Esteban G. Burchard, Xiaobin WangJung Ying Tzeng, Hui Ju Tsai, Jing Long Huang

研究成果: 雜誌貢獻快報同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Genetic loci determining total immunoglobulin E levels from birth through adulthood」主題。共同形成了獨特的指紋。