Genetic analysis of enterovirus 71 isolated from fatal and non-fatal cases of hand, foot and mouth disease during an epidemic in Taiwan, 1998

Shin Ru Shih, Mei Shang Ho, Kuei Hsiang Lin, Shu Li Wu, Yen Tsun Chen, Cheng Nan Wu, Tzou Yien Lin, Luan Yin Chang, Kuo Chien Tsao, Hsiao Chen Ning, Pi Yueh Chang, Shih Ming Jung, Chuen Hsueh, Kenneth S. Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

129 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Genetic analysis of enterovirus 71 isolated from fatal and non-fatal cases of hand, foot and mouth disease during an epidemic in Taiwan, 1998」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences