Generation and characterization of androgen receptor knockout (ARKO) mice: An in vivo model for the study of androgen functions in selective tissues

Shuyuan Yeh, Meng Yin Tsai, Qingquan Xu, Xiao Min Mu, Henry Lardy, Ko En Huang, Hank Lin, Shauh Der Yeh, Saleh Altuwaijri, Xinchang Zhou, Lianping Xing, Brendan F. Boyce, Mien Chie Hung, Su Zhang, Lin Gan, Chawnshang Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

502 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Generation and characterization of androgen receptor knockout (ARKO) mice: An in vivo model for the study of androgen functions in selective tissues」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences