Gene-to-gene network analysis of the mediation of plant innate immunity by the eliciting plant response-like 1 (Epl1) elicitor of trichoderma formosa

Chi Hua Cheng, Bing Nan Shen, Qian Wen Shang, Li Yu Daisy Liu, Kou Cheng Peng, Yan Huey Chen, Fang Fang Chen, Sin Fen Hu, Yu Tai Wang, Hao Ching Wang, Hsin Yi Wu, Chaur Tsuen Lo, Shih Shun Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Gene-to-gene network analysis of the mediation of plant innate immunity by the eliciting plant response-like 1 (Epl1) elicitor of trichoderma formosa」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences