Ganglioside Hp-s1 Analogue Inhibits Amyloidogenic Toxicity in Alzheimer's Disease Model Cells

Yow Fu Tsai, Dun Jhu Yang, Thi Huong Ngo, Cheng Hua Shih, Yu Fa Wu, Ching Kuo Lee, Veerapol Phraekanjanavichid, Shu Fen Yen, Shu Huei Kao, Horng Mo Lee, Vivian Shuhsien Huang, Jonathan Chang Cheng Shieh, Yung Feng Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Ganglioside Hp-s1 Analogue Inhibits Amyloidogenic Toxicity in Alzheimer's Disease Model Cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds