Gamma knife radiosurgery for central neurocytoma: Retrospective analysis of fourteen cases with a median follow-up period of sixty-five months

Meng Chao Chen, David Hung Chi Pan, Wen Yuh Chung, Kang Du Liu, Yu Shu Yen, Ming Teh Chen, Tai-Tong Wong, Yang Hsin Shih, Hsiu Mei Wu, Wan Yuo Guo, Cheng Ying Shiau, Ling Wei Wang, Chii Wann Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

31 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Gamma knife radiosurgery for central neurocytoma: Retrospective analysis of fourteen cases with a median follow-up period of sixty-five months」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences