Gamma knife radiosurgery for central neurocytoma: Retrospective analysis of fourteen cases with a median follow-up period of sixty-five months

Meng Chao Chen, Hung-Chi Pan, Wen Yuh Chung, Kang Du Liu, Yu Shu Yen, Ming Teh Chen, Tai Tong Wong, Yang Hsin Shih, Hsiu Mei Wu, Wan Yuo Guo, Cheng Ying Shiau, Ling Wei Wang, Chii Wann Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

32 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Gamma knife radiosurgery for central neurocytoma: Retrospective analysis of fourteen cases with a median follow-up period of sixty-five months」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences