GABAA receptor deficits predict recovery in patients with disorders of consciousness: A preliminary multimodal [11C]Flumazenil PET and fMRI study

Pengmin Qin, Xuehai Wu, Niall-William Duncan, Weiqi Bao, Weijun Tang, Zhengwei Zhang, Jin Hu, Yi Jin, Xing Wu, Liang Gao, Lu Lu, Yihui Guan, Timothy Joseph Lane, Zirui Huang, Yelena G. Bodien, Joseph T. Giacino, Ying Mao, Georg Northoff

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「GABA<sub>A</sub> receptor deficits predict recovery in patients with disorders of consciousness: A preliminary multimodal [<sup>11</sup>C]Flumazenil PET and fMRI study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences