Functional SNPs in the distal promoter of the ST2 gene are associated with atopic dermatitis

Makiko Shimizu, Akira Matsuda, Ken Yanagisawa, Tomomitsu Hirota, Mitsuteru Akahoshi, Naoko Inomata, Kouji Ebe, Keiko Tanaka, Hisashi Sugiura, Kazuko Nakashima, Mayumi Tamari, Naomi Takahashi, Kazuhiko Obara, Tadao Enomoto, Yoshimichi Okayama, Pei Song Gao, Shau Ku Huang, Shin Ichi Tominaga, Zenro Ikezawa, Taro Shirakawa

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

152 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Functional SNPs in the distal promoter of the ST2 gene are associated with atopic dermatitis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences