Functional effects of let-7g expression in colon cancer metastasis

Che Mai Chang, Henry Sung Ching Wong, Chien Yu Huang, Wen Li Hsu, Zhi Feng Maio, Siou Jin Chiu, Yao Ting Tsai, Ben Kuen Chen, Yu Jui Yvonne Wan, Jaw Yuan Wang, Wei Chiao Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Functional effects of let-7g expression in colon cancer metastasis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences