Frequency stabilization using infinite impulse response filtering for SSFP fMRI at 3T

Ming Long Wu, Pei Hsin Wu, Teng Yi Huang, Yi Yu Shih, Ming Chung Chou, Hua Shan Liu, Hsiao Wen Chung, Cheng Yu Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Frequency stabilization using infinite impulse response filtering for SSFP fMRI at 3T」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences