FPGS relapse-specific mutations in relapsed childhood acute lymphoblastic leukemia

Sung Liang Yu, Hui Zhang, Bing Ching Ho, Chih Hsiang Yu, Chia Ching Chang, Yin Chen Hsu, Yu Ling Ni, Kai Hsin Lin, Shiann Tarng Jou, Meng Yao Lu, Shu Huey Chen, Kang Hsi Wu, Shih Chung Wang, Hsiu Hao Chang, Ching Hon Pui, Jun J. Yang, Jinghui Zhang, Dong Tsamn Lin, Shu Wha Lin, Xiaotu MaYung Li Yang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「FPGS relapse-specific mutations in relapsed childhood acute lymphoblastic leukemia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences