Forward treatment planning techniques to reduce the normalization effect in Gamma Knife radiosurgery

Hao Wen Cheng, Wei Lun Lo, Chun Yuan Kuo, Yu-Kai Su, Jo Ting Tsai, Jia Wei Lin, Yu Jen Wang, David Hung Chi Pan

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Forward treatment planning techniques to reduce the normalization effect in Gamma Knife radiosurgery」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science