Focused ultrasound enhances central nervous system delivery of Bevacizumab for malignant glioma treatment

Hao Li Liu, Po Hung Hsu, Chung Yin Lin, Chiun Wei Huang, Wen Yen Chai, Po Chun Chu, Chiung Yin Huang, Pin Yuan Chen, Liang Yo Yang, John S. Kuo, Kuo Chen Wei

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

84 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Focused ultrasound enhances central nervous system delivery of Bevacizumab for malignant glioma treatment」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences