Fluoropyrimidin-2,4-dihydroxy-5-isopropylbenzamides as antitumor agents against CRC and NSCLC cancer cells

Wei Cheng Wu, Yi Min Liu, Yu Hsuan Liao, Kai Cheng Hsu, Ssu Ting Lien, I. Chung Chen, Mei Jung Lai, Yu Hsuan Li, Shiow Lin Pan, Mei Chuan Chen, Jing Ping Liou

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋 深入研究「Fluoropyrimidin-2,4-dihydroxy-5-isopropylbenzamides as antitumor agents against CRC and NSCLC cancer cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds