Feruloyl-l-arabinose attenuates migration, invasion and production of reactive oxygen species in H1299 lung cancer cells

Hsin Yu Fang, Hui Min Wang, Kuo Feng Chang, Huei Ting Hu, Lian Je Hwang, Tzu Fun Fu, Yin Chieh Lin, Wei Chiao Chang, Tsu Pei Chiu, Zhi Hong Wen, Yao Fong, Chien Chih Chiu, Bing Hung Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Feruloyl-l-arabinose attenuates migration, invasion and production of reactive oxygen species in H1299 lung cancer cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences