Factors associated with treatment failure of direct-acting antivirals for chronic hepatitis C: A real-world nationwide hepatitis C virus registry programme in Taiwan

Chi Yi Chen, Chung Feng Huang, Pin Nan Cheng, Kuo Chih Tseng, Ching Chu Lo, Hsing Tao Kuo, Yi Hsiang Huang, Chi Ming Tai, Cheng Yuan Peng, Ming Jong Bair, Chien Hung Chen, Ming Lun Yeh, Chih Lang Lin, Chun Yen Lin, Pei Lun Lee, Lee Won Chong, Chao Hung Hung, Jee Fu Huang, Chi Chieh Yang, Jui Ting HuChih Wen Lin, Chun Ting Chen, Chia Chi Wang, Wei Wen Su, Tsai Yuan Hsieh, Chih Lin Lin, Wei Lun Tsai, Tzong Hsi Lee, Guei Ying Chen, Szu Jen Wang, Chun Chao Chang, Lein Ray Mo, Sheng Shun Yang, Wen Chih Wu, Chia Sheng Huang, Chou Kwok Hsiung, Chien Neng Kao, Pei Chien Tsai, Chen Hua Liu, Mei Hsuan Lee, Chun Jen Liu, Chia Yen Dai, Jia Horng Kao, Wan Long Chuang, Han Chieh Lin, Ming Lung Yu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Factors associated with treatment failure of direct-acting antivirals for chronic hepatitis C: A real-world nationwide hepatitis C virus registry programme in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences