Expression of caspid protein VP1 for use as antigen for the diagnosis of enterovirus 71 infection

Shin Ru Shih, Yi Shuane Li, Chiuan Chian Chiou, Pin Chau Suen, Tzou Yien Lin, Luan Yin Chang, Yhu Chering Huang, Kuo Chien Tsao, Hsiao Chen Ning, Tzong Zeng Wu, Err Cheng Chan

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

37 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Expression of caspid protein VP1 for use as antigen for the diagnosis of enterovirus 71 infection」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences