Expression of AHI1 Rescues Amyloidogenic Pathology in Alzheimer’s Disease Model Cells

Lai Lei Ting, Hsien Tsung Lu, Shu Fen Yen, Thi Huong Ngo, Fang Yu Tu, I. Shih Tsai, Yi Hua Tsai, Fu Yen Chang, Xiao Jiang Li, Shihua Li, Ching Kuo Lee, Shu Huei Kao, Yu Min Kuo, Yung Feng Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Expression of AHI1 Rescues Amyloidogenic Pathology in Alzheimer’s Disease Model Cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences