Exercise training augments Sirt1-signaling and attenuates cardiac inflammation in D-galactose induced-aging rats

Wei Kung Chen, Ying Lan Tsai, Marthandam Asokan Shibu, Chia Yao Shen, Shu Nu Chang-Lee, Ray Jade Chen, Chun Hsu Yao, Bo Ban, Wei Wen Kuo, Chih Yang Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Exercise training augments Sirt1-signaling and attenuates cardiac inflammation in D-galactose induced-aging rats」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences