Ex vivo expanded circulating tumor cells for clinical anti-cancer drug prediction in patients with head and neck cancer

Kuan Chou Lin, Lai Lei Ting, Chia Lun Chang, Long Sheng Lu, Hsin Lun Lee, Fang Chi Hsu, Jeng Fong Chiou, Peng Yuan Wang, Thierry Burnouf, Dennis Chun Yu Ho, Kai Chiang Yang, Chang Yu Chen, Chu Huang Chen, Ching Zong Wu, Yin Ju Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Ex vivo expanded circulating tumor cells for clinical anti-cancer drug prediction in patients with head and neck cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences