Evolution of breast cancer screening in countries with intermediate and increasing incidence of breast cancer

Grace Hui Min Wu, Li Sheng Chen, King Jen Chang, Ming Feng Hou, Shin Chen Chen, Tse Jia Liu, Chiun Sheng Huang, Giu Cheng Hsu, Chih Cheng Yu, Li Li Jeng, Shou Tung Chen, Yi Hung Chou, Chang Ying Wu, Koong Shin-Lan, Tony Hsiu Hsi Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

20 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Evolution of breast cancer screening in countries with intermediate and increasing incidence of breast cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Social Sciences