Evidence of human thrombomodulin domain as a novel angiogenic factor

Chung Sheng Shi, Guey Yueh Shi, Yi Sheng Chang, Huai Song Han, Cheng Hsiang Kuo, Che Liu, Huey Chun Huang, Yu Jia Chang, Pin Shern Chen, Hua Lin Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

64 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Evidence of human thrombomodulin domain as a novel angiogenic factor」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences