Evaluation of oral antiretroviral drugs in mice with metabolic and neurologic complications

Fuu Jen Tsai, Mao Wang Ho, Chih Ho Lai, Chen Hsing Chou, Ju Pi Li, Chi Fung Cheng, Yang Chang Wu, Xiang Liu, Hsinyi Tsang, Ting Hsu Lin, Chiu Chu Liao, Shao Mei Huang, Jung Chun Lin, Chih Chien Lin, Ching Liang Hsieh, Wen Miin Liang, Ying Ju Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Evaluation of oral antiretroviral drugs in mice with metabolic and neurologic complications」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences