Evaluation of a successful aging promotion intervention program for middle-aged adults in Taiwan

Hui-Chuan Hsu, Shu-Hui Chuang, Shang-Wei Hsu, Ho-Jui Tung, Shu-Ching Chang, Ming-Ming Lee, Jiun-Yi Wang, Li-Ting Kuo, Fang-Ya Tseng, An-Ting Po

研究成果: 雜誌貢獻文章

指紋 深入研究「Evaluation of a successful aging promotion intervention program for middle-aged adults in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences