Erratum to "Role of moxifloxacin for the treatment of commmunity-acquired complicated intra-abdominal infections in Taiwan"

Yeu Jun Lau, Yen Hsu Chen, Ching Tai Huang, Wen Sen Lee, Cheng Yi Liu, Jien Wei Liu, Hsiao Dong Liu, Yuarn Jang Lee, Chao Wen Chen, Wen Chien Ko, Po Ren Hsueh

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

原文英語
頁(從 - 到)328
頁數1
期刊Journal of Microbiology, Immunology and Infection
45
發行號4
DOIs
出版狀態已發佈 - 八月 2012

ASJC Scopus subject areas

  • Microbiology (medical)
  • Immunology and Allergy
  • Immunology and Microbiology(all)
  • Infectious Diseases

引用此