Erratum: Metabolomic characterization of laborers exposed to welding fumes

Kuo Ching Wang, Ching Hua Kuo, Tze Feng Tian, Mong Hsun Tsai, Yin Mei Chiung, Chun Ming Hsiech, Sung Jeng Tsai, San Yuan Wang, Dong Ming Tsai, Chiang Ching Huang, Y. Jane Tseng

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論同行評審

原文英語
頁數1
期刊Chemical Research in Toxicology
26
發行號2
DOIs
出版狀態已發佈 - 2月 18 2013
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 毒理學

引用此