Erratum: Generation and characterization of androgen receptor knockout (ARKO) mice: An in vivo model for the study of androgen functions in selective tissues (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (October 15, 2002) 99:21 (13498-13503))

Shuyuan Yeh, Meng Yin Tsai, Qingquan Xu, Xiao Min Mu, Henry Lardy, Ko En Huang, Hank Lin, Shauh Der Yeh, Saleh Altuwaijri, Xinchang Zhou, Lianping Xing, Brendan F. Boyce, Min Chi Hung, Su Zhang, Lin Gan, Chawnshang Chang

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Erratum: Generation and characterization of androgen receptor knockout (ARKO) mice: An in vivo model for the study of androgen functions in selective tissues (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (October 15, 2002) 99:21 (13498-13503))」主題。共同形成了獨特的指紋。