Erratum: Endothelial cell apoptosis induced by antibodies against dengue virus nonstructural protein 1 via production of nitric oxide. (Journal of Immunology (2002) 169 (657-664))

Chiou Feng Lin, Huan Yao Lei, Ai Li Shiau, Hsiao Sheng Liu, Trai Ming Yeh, Shun Hua Chen, Ching Chuan Liu, Shu Chen Chiu, Yee Shin Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)2215
頁數1
期刊Journal of Immunology
169
發行號4
出版狀態已發佈 - 8月 15 2002
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 免疫學

引用此