Erratum: Effects of 100-km Ultramarathon on Acute Kidney Injury (Clinical Journal of Sport Medicine (2015) 25 (49-54))

Wei Fong Kao, Sen Kuang Hou, Yu Hui Chiu, Shang Lin Chou, Fon Chu Kuo, Shih Hao Wang, Jin Jong Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章

原文英語
頁(從 - 到)171
頁數1
期刊Clinical Journal of Sport Medicine
26
發行號2
DOIs
出版狀態已發佈 - 2016

ASJC Scopus subject areas

  • Orthopedics and Sports Medicine
  • Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation

引用此