Erratum: Denaturing high-performance liquid chromatography screening of the long QT syndrome-related cardiac sodium and potassium channel genes and identification of novel mutations and single nucleotide polymorphisms (Journal of Human Genetics (2005) 50 (490-496) DOI: 10.1007/s10038-005-0283-3)

Ling Ping Lai, Yi Ning Su, Fon Jou Hsieh, Fu Tien Chiang, Jyh Ming Juang, Yen Bin Liu, Yi Lwun Ho, Wen Jone Chen, San Jou Yeh, Chun Chieh Wang, Yu Lin Ko, Tsu Juey Wu, Kwo Chang Ueng, Meng Huan Lei, Hsuan Ming Tsao, Shih Ann Chen, Tin Kwang Lin, Mei Hwan Wu, Huey Ming Lo, Shoei K.Stephen HuangJiunn Lee Lin

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論同行評審

原文英語
頁數1
期刊Journal of Human Genetics
51
發行號3
DOIs
出版狀態已發佈 - 三月 1 2006
對外發佈Yes

ASJC Scopus subject areas

  • Genetics
  • Genetics(clinical)

引用此