Erratum: Clinical impact of speed variability to identify ultramarathon runners at risk for acute kidney injury (PLoS ONE (2015) 10:7 (e0133146) (DOI:10.1371/journal.pone.0133146))

Sen Kuang Hou, Yu Hui Chiu, Yi Fang Tsai, Ling Chen Tai, Peter C. Hou, Chorng Kuang How, Chen Chang Yang, Wei Fong Kao

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Erratum: Clinical impact of speed variability to identify ultramarathon runners at risk for acute kidney injury (PLoS ONE (2015) 10:7 (e0133146) (DOI:10.1371/journal.pone.0133146))」主題。共同形成了獨特的指紋。