Erratum: Author Correction: Poly-protein G-expressing bacteria enhance the sensitivity of immunoassays (Scientific reports (2017) 7 1 (989))

Wen Rui Hao, Michael Chen, Yi Jou Chen, Yu Cheng Su, Chiu Min Cheng, Hsiang Yin Hsueh, An Pei Kao, Yuan Chin Hsieh, Johny Chang, Ming Yang Tseng, Kuo Hsiang Chuang

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論同行評審

指紋

深入研究「Erratum: Author Correction: Poly-protein G-expressing bacteria enhance the sensitivity of immunoassays (Scientific reports (2017) 7 1 (989))」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences